කළු හා නිල්වලා ගංගාවල ජල මට්ටම් ඉහලට / ජනතාවට උපදෙස්

කලු ගඟ හා නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට බලපා ඇති වර්ෂාව හේතුවෙන් එම ගංඟාවන්හි ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව කළු ගඟේ රත්නපුර හා මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයද ගිං ග‍ඟේ පානඳුගම ප්‍රදේශයෙන්ද ජල මට්ටම ඉහළ යන බවයි දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.
එම ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව සිටින ජනතාවට අවධානමෙන් පසුවන ලෙසයි මේ වන විට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.
පවත්නා වැසි තත්ත්වය සමග කැළණි ගගේ ජල මට්ටමද ඉහල යමින් පවතිනවා.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.21