කාන්තාවන්ට අපහාස කළ ප්‍රචාරණ පුවරුව ඉවතට

කාන්තාවන්ට අපහාස වන අයුරින් නිර්මාණය කර තිබූ බවට දැඩිව චෝදනා එල්ලවූ ප්‍රකට ව්‍යායාම් ආයතනයක දැන්වීම් පුවරුවක් වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබූ මෙම දැන්විම් පුවරුවේ කාන්තාවන්ගේ හැඩය මෙය නොවේ යන්න සදහන් කරමින් බැරලයක රූපයක් ඊට එක්කර තිබුණා.
එය තරබාරු කාන්තාවන්ට සිදුකළ අපහාසයක් බව පවසමින් සමාජ මාධ්‍ය තුල දැඩි චෝදනාවට ලක්වූ අතර අදාළ ආයතනය වර්ජනය කරන මෙන් ඉල්ලමින් සමාජ මාධ්‍ය තුල ප්‍රචාරණයක්ද ව්‍යාප්තවී තිබුණා. මේ එම දැන්වීම පෙර හා දැන් පවතින ආකාරයයි.