කාමයෙහි වරදවා නොහැසිරීමෙන් ලැඛෙන ආනිසංස

සෑම පිංකමක්ම සිදු කරන විට තමන් එහි විපාක සිතිය යුතුය. කුසල්වල විපාක පලදෙන පිංකම් සිදු කිරීම නිසා එයින් ඇතිවන කුසලය ඥාණ සම්ප්‍රයුක්තව අනුමෝදන් කරගත හැකි වේ. එසේම නිවැරදිව පිංකම් කිරීමටත්, එසේ කරමින් මෙලොව පරලොව සුගතිය සාදා ගනිමින් මතු ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් සම්පත් ලබා ගැනීමටත් හැකි වන්නේය.