කාශ්‍යප රජුට පෙර සීගිරියේ රහස් හෙළිවෙයි

සීගිරියේ ඉතිහාසය කාශ්‍යප රජුට පෙර සමය දක්වා දිව යන බවට අතීතයේ සිටම විශ්වාසයක් පැවතුණා. මේ ඒ බව පුරාවිද්‍යාත්මකව තහවුරු කර ඇති ආකාරයයි.