කැටලොනියාව වෙනම රටක් ලෙස පිළිගන්නේ නැහැ / ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිවේදනයක්

ස්පාඤ්ඤයේ කැටලොනියා ප්‍රාන්තය වෙනම රටක් ලෙස නම් කිරීම නොපිලිගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා රජය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිඛෙනවා.
විදේශ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ කැටලොනියාව ස්පාඤ්ඤයේ කොටසක් ලෙස පමණක් පිළිගන්නා බවයි.
ඒ අනුව සාකච්ජා මාර්ගයෙන් පමණක් අදාල ගැටලු විසදාගන්නා ලෙසයි ශ්‍රී ලංකා රජය නිවේදනය කර ඇත්තේ. Inline image 1