කැබිනට් සංශෝධනය හෙට / වෙනස්වන ඇමති ධූර මෙන්න

ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල දෙවන සංශෝධනය හෙට දිනයේදී සිදුකිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර පවතින අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුකූලව මෙම සංශෝධනය සිදුවන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කළා.
ඒ අනුව ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක අතර බෙදී පවතින විෂය පථයන්ගේ වෙනසක් මෙහිදී සිදු නොවන  බවත්, ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක සඳහා පවතින අමාත්‍යාංශවල අමාත්‍යධුර පමණක් ඒ ඒ පක්ෂ තුළම වෙනස් කෙරෙනු ඇති බවත් එම වාර්තා වල සදහන්.
නීතිය හා සාමය, මහාමාර්ග මුදල් යන විෂයන්ගේ අමාත්‍ය ධුරවල මෙන්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත්, විද්‍යා හා තාක්ෂණ, ක්‍රීඩා, කෘෂිකර්ම යන විෂයන්ගේ අමාත්‍ය ධුර මෙහිදී වෙනස් වීමට ඉඩ පවතින බව අනාවරණ වනවා.