කැබිලිත්ත පුදබිම සුරකින විස්මිත හස්තියා

කැබිලිත්ත පුදබිම සැලකෙන්නේ විස්මිත හාස්කම් සහිත පුදබිමක් ලෙසයි. කතරගම දෙවියන් වැඩ සිටින බවට විශ්වාස කරන කැබිලිත්ත පුදබිම යාල මහ වනය මැදයි පිහිටා ඇත්තේ.අතීතයේ මිනිස් පහස අඩු වශයෙන් ලද කැබිලිත්ත ආසන්න කලාපය අද වන විට බොහෝ දෙනා ගැවසෙන කලාපයක් බවට පත්ව තිඛෙනවා. මේ එවන් මිනිස් ග්‍රහණයෙන් කැබිලිත්ත පුදබිම සුරකින විස්මිත හස්තියාගේ කතාවයි.