කිලෝමීටරයක් උස යෝධ ගොඩනැගිල්ලේ අලුත්ම තත්ත්වය මෙන්න

ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල පරදවමින් එම වාර්තාව අත් කර ගැනීම සදහා ඉදිවන සවුදි අරාබියේ ජෙඩා කින්ඩම් ටවර් ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතු මේ වන විට සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අවසන් කර තිබෙනවා. මේ ලොව ඉදිවන කිලෝමීටරයක උසින් යුක්ත පලමු ගොඩනැගිල්ලේ නවතම තත්ත්වය පිළිබදයි.