කුණුවලින් ඩොලර් ගේන ලාංකීය ව්‍යාපාරිකයා

මෙරට තුල කසළ තවමත් අර්බුධයක්ව පවතිනවා. එහෙත් මේ අනාවරණය කසල වලින් ඩොලර් මවන ලාංකීය ව්‍යාපාරිකයකු පිළිබදයි.