කුලියට අඩලා කෝටිපතියන් වෙලා – Video

අවමගුල් උත්සව තුල කුලියට ඇඩීම සදහා විශේෂිත වූ පුද්ගලයින් හා කණ්ඩායම් අතීතයේදී මෙරට තුල සිටි බව ඔබ දැන සිටියාද?
මීට දශක කිහිපයකට පෙර එවන් අවස්ථාවන් ලංකාව තුලද දැකගැනීමට ලැබී තිබුණේ අවමගුල් උත්සව තුල හැඩීමට කිසිවකු හෝ නොසිටීම අගෞරවයක් ලෙස සැලකීම හේතුවෙන් බව කියවෙනවා.
ඒ අනුව මීගමුව ප්‍රදේශයේ එවන් කුලියට හැඩීමේ කණ්ඩායම් සිටි බවද සදහන්.
කෙසේ වෙතත් අදද එවන් කුලියට හැඩීමේ කණ්ඩායම් හේතුවෙන් ප්‍රකට රාජ්‍යයක් ලෙසයි ඝානාව හැදින්වෙන්නේ.
කෙසේ වෙතත් මෙම කුලියට හැඩීමේ කණ්ඩායම් අතිශය ඉහළ මිලක් අය කරන අතර එක් අවමගුලක් වෙනුවන්වෙනුවෙන් ඔවුන් අය කරන ගාස්තුව ඩොලර් විසි දහසක්.
එසේ කුලියට හැඩීමේ ඇතැම් කණ්ඩායම් සුපිරි තරු ලෙසද නම් වන අතර ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීමට දින වෙන් කරවා ගැනීමද අපහසු බව සදහන්.
මේ ඔවුන්ගේ සුපිරි වෘත්තියේ අවස්ථා කිහිපයක්.