කුලියට ගත් කෘෂිකර්ම ගොඩනැගිල්ල අදටත් හිස් / තවත් කෝටි 6ක කුලී ගෙවන්න මහජන මුදල්

කෘෂිකරම් අමාත්‍යාංශය විසින් මහජන මුදල් අධික ලෙස නාස්ති කරමින් කුලියට ගෙන මෙතෙක් භාවිතයට නොගත් රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී සහ පළාත් පාලන බදු ඇතුළු වියදම් සඳහා වන රුපියල් 6,60,40,000 ක මුදලක් ලබාගැනීම සඳහාවන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා.

මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සභානායක ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතායි. රාජගිරියේ ගොඩනැගිල්ල වෙනුවෙන් බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු වියදම් සඳහා අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට රුපියල් හය කෝටි හැට ලක්‍ෂ හතළිස් දහසක මුදලක් ද වාහන ලබා ගැනීමට අට ලක්‍ෂයක මුදලක් ද කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්‍ෂණ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අතිරේක ප‍්‍රතිපාදන සැපයීමට හය කෝටියක් ද මෙම පරිපූරකය මගින් ඉල්ලා තිඛෙනවා.
මෙම අධික මුදල් නාස්තිය පිළිබද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුල් පාර්ශව රැසක් කරුණු දැක්වුවද මෙතෙක් ඊට අදාළ නිසි පියවරක් ගෙන නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *