කුවේණියගේ ශාපයෙන් ලංකාව බේරන හැටි

කුවේණිය විසින් ලාංකිකයින්ට ශාප 9ක් කල බව ඉතිහාසය තුල කියවෙනවා. එම ශාපයන් පිළිබදව හා ඒවා වැලැක්විය හැකි ආකාරය පිළිබදයි මෙමගින් අවධානය යොමුකරනු ලබන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *