කුවේණිය ලංකාවට ශාප කළ යක්දෙස්සාගල කන්ද

කුවේණියට මෙරට ඉතිහාසයේ මුල් තැනක් හිමිවනවා.සිය ඥාතීන් මරා රාජ්‍ය පාවා දුන් කුවේණිය පසුව ඛේදනීය ඉරණමකට ලක්වූ අතර මේ ඊට සම්බන්ධ යක්දෙස්සාගල පිළිබද කතාවයි.