කොලඹට නම ලැබුණේ ගෙඩි නැති අඹ ගහක් නිසාලු

කොළඹ නගරය සැලකෙන්නේ ලංකාවේ වාණිජ අගනගරය ලෙසයි.එසේම ඉතිහාස වාර්තා අනුව වසර 800 ක ලිඛිත ඉතිහාසයක්ද කොලඹ නගරයට පවතිනවා. මේ කොලඹ නගරයට එම නම ලැබුණු ආකාරය හා එහි අතීතය පිළිබද කතාවයි.