කෝටි 100 ක් මිය යා හැකි මාරක වෛරසයක්

ලොව පුරා විවිධ අවස්ථාවල මාරක වෛරසයන් පැතිර ගොස් තිඛෙනවා. මේ එසේ ලෝකයට බලපෑම් එල්ල කරන බවට අනතුරු ඇගවෙන මාරක වෛරසයේ කතාවයි.