කෝටි 50ක් ගත්තේ නෑ / වසන්ත සේනානායක කියයි

රුපියල් කෝටි 50ක මුදලකට තමන් නව ආණ්ඩුවට එක්වූ බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව පවසමින් සංචාරක අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක මහතා මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ එම නිවේදනයයි.