කෝටි 5,000 ක් වටිනා මැණිකක් සොයා ගනී

ලොව දෙවන විශාලතම මරකත මැණික සොයාගෙන තිබෙනවා.
ඒ සැම්බියාවෙනුයි.
මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *