ග්‍රීන් කාර්ඩ් ඇරඹෙයි / හරියට අයදුම් කරන්නේ මෙහෙමයි

ග්‍රීන් කාර්ඩ් යනු අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සදහා හිමිවන අවස්ථාවක් බව ඔබ හොදින් දන්නා කරුණක්. මේ වන විට 2019 වසරට අදාළව ග්‍රීන් කාර්ඩ් සදහා අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව හිමිව තිඛෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් නිවැරදිව අයදුම්කරන ආකාරය පිළිබදයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *