ගාලු පාරට මුහුදු රළ ආ හේතු හෙළිවෙයි

පසුගිය සතියේ දින කිහිපයකදී කොලඹ ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයකට මුහුදු රළ ගොඩ ගැසීම සිදුව තිබුණා. මේ ඒ පිළිබදව සැබෑ තත්ත්වයේ කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *