ගිංතොට සිද්ධියට දැඩි පියවර ගන්නවා / රජයෙන් ප්‍රකාශයක් – Audio

ගිංතොට ප්‍රදේශයේ හටගත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තරාතිරම නොබලා දැඩි පියවර ගන්නා බව රජය අවදාරණය කරනවා.
පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සභානායක , අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මේ බව කියා සිටියා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *