ගීසා පිරමීඩයෙන් රහස් කුටියක් / රන් නිධානයක්දැයි සැක

ගීසා පිරමීඩය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ මහා විශ්මයන් අතරට එක්වන නිර්මාණයක් ලෙසයි.එම විස්මිත නිර්මාණයෙන් තවත් විශ්මිත රහසක් හෙළිකර ගැනීමට විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් මේ වන විට සමත්ව සිටිනවා. මේ එම විශ්මයේ කතාවයි.