ගුගල් කැමරාවට හසුවූ ලෝකයේ විස්මිත ස්ථාන

ගුගල් ආයතනය ලොව ප්‍රබලතම තාක්ෂණික සමාගමක් වනවා.එම ආයතනය විසින් සලසන සේවාවන් ලෝකය පුරා බිලියන ගණනක පිරිසක් භාවිතා කරන අතර ඒ අතරට ගුගල් මැප් හා ස්ට්‍රීට් වීව් සේවාවද වනවා. මේ එම සේවාවන් භාවිතා කරමින් ලෝකයේ ලබාගත් ජායාරූප මගින් අනාවරණයවූ විස්මිත ස්ථාන පිළිබදයි.