ගුගල් වාර්තාවෙන් ලංකාව උඩ යයි

ගුගල් ටේ‍රන්ඩ් වාර්තාවට අනුව 2018 වසරේ ජාත්‍යන්තරය තුල ගුවන් ගමන් සදහා සොයා බැලූ රටවල් අතර 8 වන තැන ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා.මේ ඒ පිළිබදයි.

W3Schools