ගුරු ගෝල සටනින් අවුකන ප්‍රතිමාව බිහිවූ හැටි

අවුකන පිළිම වහන්සේ සැලකෙන්නේ ලෝකයේ විශ්මිත නිර්මාණයක් ලෙසයි. ඉතා සියුම්ව ගල් කැටයමක් ජීවමාන ලෙසින් පණ ගන්වන්නට හෙළ කලාකරුවා සතුවූ හැකියාවයි එමගින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ. මේ අවුකන පිළිමය බිහිවීමට මුල්වූ ගුරු ගෝල සටනේ කතාවයි.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial