ගුවන් පාලමක් මතින් ගලන විස්මිත ගංගාව

මිනිසා සොබාදහම විස්මිත පරිදි වෙනස් කිරීමට සමත් පෘථවියේ බුද්ධිමත්ම ජීවියා ලෙස සැලකෙනවා. ඒ බව වඩාත් තහවුරු කරන ආකාරයේ නිර්මාණයක් ජර්මනියේ සිදුකර ඇත්තේ ගුවන් පාලමක් මත ගංගාවක් ගලා යාමට සැලැස්වීමෙනුයි.කිලෝමීටර 12ක දුරක් ආවරණය වන ගංගා 2ක් කිලෝමීටරයක දුරකින් යා කරමින් මෙම විස්මිත ගුවන් ඇල මාර්ගය නිර්මාණය කර තිඛෙනවා. අද වන විට සංචාරක ආකර්ෂණය පමණක් නොව දැවැන්ත ආර්ථික වාසියක්ද හිමිකරදෙමින් පවතින එම විස්මිත ගුවන් ඇල මාර්ගයේ කතාවයි මේ.