ගොඩබිමින් අතුරුදන් මකරා මහ මුහුදේ

මකරා සැලකෙන්නේ මිථයා සත්ත්වයකු ලෙසයි. එහෙත් වසර මිලියන ගණනකට පෙර ලෝකයේ මකරුන් වාසය කර ඇති බවට සාධක පවතිනවා.මේ ඒ පිළිබදව හා අදටද මුහුදේ වාසය කරන මුහුදු මකරා පිළිබදයි.