ජනගහනය වැඩි රටවල් අතර ලංකාවට 58 වෙනි තැන

ලෝකයේ වැඩිම ජනහනයක් වෙසෙන රටවල් අතර 58 වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *