ජන්දයේ වියදම රුපියල් බිලියන 5ක්

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා රුපියල් බිලියන 4ත් 5 ත් අතර ප්‍රමාණයක් වැයවනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ වාර්තා පවසනවා.
ඊට අදාළ මුදල් වෙන් කිරීමේ හැකියාව ජනාධිපතිවරයා සතු බවද එම වාර්තා අනාවරණ කළා.
මැතිවරණය සදහා මුදල් වෙන් කිරීම පාර්ලිමේන්තුව හරහා සිදුකළ යුතු වුවද පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර තිබීමයි ඊට හේතුවන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *