ජන්ද රැස්වීම මැද ජාතික වීරයාගේ කඩුව කඩලා

ඌව වෙල්ලස්සේ විරුවකු ලෙස නම් ලැබ සිටින බූටෑවේ රටේ රාළගේ, බිබිල නගරය මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති ප්‍රතිමාවට කිසියම් පිරිසක් විසින් හානි කර තිබෙනවා. එක්තරා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයක රැළියක් පැවැති අවස්ථාවක මෙම ප්‍රතිමාවේ කඩුවට හානි කර ඇති බවයි අනාවරණ වන්නේ.මේ දේශප්‍රේමී නායකයින්ගේ සගයින් ජාතික විරුවන්ට සලකා ඇති ආකාරයයි.