ජන්ද හිමි නාමලේඛනයේ නම හරිද බලන්න / මැ.කො සභාපති ඉල්ලයි

2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ සිය නම නොමැති නම් හෝ නුසුදුසු පුද්ගලයෙකුගේ නම නාම ලේඛනයට ඇතුළත්ව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ දෙසැම්බර් මස 05 වන දිනට පෙර දැනුම්දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.
ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන ආයතන 93 ට අදාළ ඡන්ද විමසිම සඳහා භාවිත කරනු ලබන්නේ මෙම වසරේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය බවයි කොමිසම නිවේදනය කළේ.
එම ඡන්ද නාම ලේඛනය මේ වන පළාත් පාලන ආයතන තුල ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබා තිඛෙනවා.
2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ නම් ඇතුළත් ඡන්ද හිමියන්ගේ නම් මෙම නාම ලේඛනවලට ඇතුළත් කිරීමට ක්‍රියා කර ඇති බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *