ජපානය පැරැද්දූ ලංකාවේ මෙහෙයුම

අද වන විට ලංකාවේ මිතුරු රටක් වුවත් දෙවන ලෝක යුද්ධය සමයේ ජපානය මෙරට පසමිතුරු රටක්ව සිටියා. මේ එම සමයේ ජපාන ආක්‍රමණයක් වැලැක්වූ ලංකාවේ රහස් මෙහෙයුමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *