ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද ලංකාවට ඉහලින්

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය අද රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉහලින් ගමන් කරනවා.
රාත්‍රී 7 යි 2 සිට 7 යි 9 දක්වා කාලයේදී ලංකාවට ඉහලින් ගමන් කරන තරුවකට සමානව ජගත් අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්තානය දැකගත හැකියි.