ජීවිතයක් ඛේරන්න තලප්පාව ගැලවූ සීක් තරුණයා

ආගම් නිර්මාණයවී ඇත්තේ මිනිසාගේ යහපත උදෙසා වුවද අද වන විට ඇතැම් ආගම් මිනිසාගේ විනාශය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ආකාරය දක්නට ලැඛෙනවා.එහෙත් සිය ආගමේ දැඩි නීතියක් කඩකරමින් ජීවිතයක් ඛේරා ගත් අපූරු තරුණයකු පිළිබද පසුගියදා වාර්තා වුණා .මේ එම අපූරු පුවතයි.