ජීවිත 100ක් ඛේරූ සුනඛයාට මිනිසෙක් කළදේ

මිනිස් ජීවිත සිය ගණනක් ගලවාගත් සුනඛයකුගේ ඉරණම පසුගියදා මිනිසකු විසින්ම වෙනස් කළ පුවතක් ඉතාලියෙන් වාර්තාවුණා.මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.