ජෝතිපාලයන්ගේ ජීවිතය බේරූ සිරියාමේ සාරා ගීතය

එච් ආර් ජෝතිපාල නම් කළ හැකිවන්නේ ලාංකීය ගීතා කලාවේ බැස නොයන සද ලෙසයි.අප අතරින් සමුගෙන දශක 3ක් ගතවුවද අමරණීය ඔහුගේ ගී අදටද ලාංකිකයින්ගේ සිත් සනසාලනු ලබනවා. මේ ජෝතිපාලයන්ගේ ගායන කලාවේ ඇරඹුම් ලක්ෂය හා ඊට සම්බන්ධ සංවේදී කතාවයි.