“ටිට්ලි” නිසා ලංකාවට තද වැසි

බෙංගාල බොක්ක කලාපයට ඉහළින් වර්ධනය වන ටිට්ලි සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ඉදිරි දිනවලදී ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි ලැබිය හැකි බව ජාත්‍යන්තර කාලගුණ වාර්තා පවසනවා.
මෙම සුළි කුණාටුවෙන් ලංකාවට සෘජු බලපෑම් එල්ල නොවන බවයි එම වාර්තා සදහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *