ටොලමිගේ ලෝක සිතියමේ ලංකාව ලොකු වුණු හැටි

ලෝකය පිළිබද වසර 2000කට පෙර යුගයේ අදින ලද ඉතා නිවැරදි සිතියමක් ලෙසයි ටොලමිගේ සිතියම නම් කෙරෙන්නේ.එහි ශ්‍රී ලංකාව දැවැන්ත රටක් ලෙස නම් කර තිඛෙනු දරකගත හැකියි.මේ එහි ලංකාව විශාලවීම පිළිබද සැගවුණු කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *