ඩොලරය 160 පන්නයි

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඩොලරය රුපියල් 160 අගය පසුකර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේදී ඩොලරයේ හුවමාරු අගය දැක්වුණේ රුපියල් 160.0069 ක් ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *