අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අවම අගය වාර්තා කළා.
ඒ අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 172.34 ක් ලෙසයි.
අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිලද රුපියල් 168යි ශත 47 ක් ලෙසයි දැක්වුණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *