අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද වාර්තාගත ලෙස අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේදී රුපියලේ විකුණුම් අගය මුල්වරට රුපියල් 173 ඉක්මවූ අතර එය සටහන් වූයේ රුපියල්  173.38 රුපියලේ ගැණුම් මිල 169 යි 497 ක් ලෙස සටහන්වුණා. ක් ලෙසයි. මේ වසර තුළදී රුපියලේ අගය ඩොලරයට සාපේක්ෂව 11.99% කින් අවප්‍රමාණය වී පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *