ඩොලරය 173 පන්නා රජ ගමනක

අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද වාර්තාගත ලෙස අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව අද දිනයේදී රුපියලේ විකුණුම් අගය මුල්වරට රුපියල් 173 ඉක්මවූ අතර එය සටහන් වූයේ රුපියල්  173.38 රුපියලේ ගැණුම් මිල 169 යි 497 ක් ලෙස සටහන්වුණා. ක් ලෙසයි. මේ වසර තුළදී රුපියලේ අගය ඩොලරයට සාපේක්ෂව 11.99% කින් අවප්‍රමාණය වී පවතිනවා.