තට්ටු 18 යි / දිග මීටර් 318 යි / යෝධයා ගමන් අරඹයි

නාවික ගමනාගමනය අද වන විට ලෝකයේ ප්‍රධානතම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.ඒ අනුව දැවැන්ත නෞකාවන් අද මුහුදේ යාත්‍රා කරන අතර එම වාර්තාවන් අලුත් කරමින් ලොව දිගම හා සුඛෝපභෝගීතම මගී නෞකාව පසුගියදා සාගරයේ ගමනාගමනට ආරම්භ කරනු ලැබුවා.
මේ මහල් 18ක් උස එම විස්මිත නෞකාව පිළිබදයි.