තනතුරු කිහිපයක් පත් කරන්න එජාප කෘත්‍යාධිකාරී හමුව හෙට

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව උප භාණ්ඩාගාරික තනතුර ඇතුලු තනතුරු කිහිපයක් සදහා නියෝජිතයින් පත් කර ගැනීම හෙට සිදුකෙරෙනවා.
ඒ හෙට රැස්වන පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදීයි.
මෙහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට නව නියෝජිතයන් පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද තීරණය කිරීමට නියමිත බව එහි ප්‍රකාශකයකු සදහන් කළා.