තනිවම වැවක් හැදූ විස්මිත ලාංකිකයා

අතීතයේ රජ දරුවන් විසින් මෙරට තුල විස්මිත වාරි කර්මාන්ත රැසක් ඉදිකර තිබෙනවා. ඒ අතරට එක්වෙමින් තමන් විසින්ම වැවක් නිර්මාණය කළ නූතන තරුණයකු පිළිබද කතාවයි මේ.