තවත් වසර 10 කින් ඔබ පසුතැවෙන කරුණූ 10 ක්.

ඇතැම් සිත් තැවුල් අපට ළගාන්නේ නොසිතු නොපැතූ මොහොතකය. එහෙත් ඇතැම් දේ පිළිබඳ පුර්ව අනතුරු ඇඟවීම් අපට ලැඛෙයි. මෙය එවැනි සිහි කැඳවීමකි. බුද්ධිමත්ව අවධානයෙන් කටයුතු කළහොත් මතු දිනෙක නිසැකවම පසුතැවීමට සිදුවන මෙම අත්දැකීම්වලින් අපට නිදහස් විය හැකිය. එය සතුට උපදවන අතීතයක් අපට උරුම කර දෙයි.