තායි ලෙනේ මෙහෙයුම ගැන වැඩියෙන්ම සෙවූ දෙවෙනි රට ලංකාව

තායිලන්තයේ ලෙනක් තුල සිසුන් 12 දෙනකු හා ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවා සිරවීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක කළ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම පිළිබද වැඩියෙන්ම අන්තර්ජාලයේ සෝදිසි කළ දෙවන රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිඛෙනවා.
එම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වූ අවසන් පැය 24 තුල ගුගල් ඔස්සේ ඒ පිළිබද වැඩියෙන්ම සොයා බලා තිබුණේ සිංගප්පූරුවයි.
එහි දෙවන තැන ලෝකයෙන්ම ලංකාවට හිමිව තිඛෙනවා.