තුන්වන පාසල් වාරය 30 වනදා අවසන්

රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 3න්වන පාසල් වාරය ලබන 30 වනදායින් අවසන් වනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ 2019 වසරේ පළමු පාසල් වාරය 2019 ජනවාරි මස 02 වනදා ආරම්භ කරන බවයි.