තේරීම් කාරක සභාවට එජාපෙන් කිරිඇල්ල/පාඨලි /මනෝ /රිෂාඩ් සහ හකීම්

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා කර යවා තිබෙනවා.
ඒ එම පෙරමුණ නියෝජනය කරන පක්ෂ 5ක් නියෝජනය වන ආකාරයටයි.
එම මන්ත්‍රීවරුන් වන්නේ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල / පාඨලි චම්පික / මනෝ ගනේෂන් / රිෂාඩ් බදුයුදීන් සහ රාවුෆ් හකීම් යන මහත්වරුන්.