දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නිවේදනයක්

දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ලබන 13 හා 14 යන දෙදින තුල වසා තිබෙන බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.
ඒ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද මුල් කරගෙනයි.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.