දකුණේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හදිසි විදුලිය බිඳවැටීමක්

දකුණු පළාතේ ප්‍රදේශ කිහිපයක හදිසි විදුලිය බිඳ වැටීමක් සිදුව තිබෙනවා.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සදහන් කළේ බෙලිඅත්ත , තංගල්ල, වලස්මුල්ල, හක්මන , මිද්දෙණිය හා සූරියවැව යන ප්‍රදේශවල මෙම විදුලි බිඳ වැටීම සිදුව ඇති බවයි.
එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සදහා කඩිනම් පියවර අනුගමනය කරමින් පවතින බවද විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.