දවසේ කතා කරන කාටූන් – IMAGES

අද දවසේ පුවත්පත් කාටූන් තුලින් වචනයෙන් නොකිව හැකි බොහෝ දේ සෘජුව ප්‍රකාශ කර ඇති බවක් දක්නට ලැඛෙනවා. මේ අද දවසේ කතා කරන කාටුන්.

cart


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.20